TÌNH TRẠNG GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Năm: ​​ Tại: ​​
THÁNG 10
Đã tiếp nhận: 19
Đã giải quyết: 0
Đạt tỉ lệ: 0%
THÁNG 11
Đã tiếp nhận: 0
Đã giải quyết: 0
Đạt tỉ lệ: 0%
Tổng số của năm
Đã tiếp nhận: 295;
Đã giải quyết: 8;
Đạt tỉ lệ:  2.71%
CHI TIẾT SỐ LIỆU: 10/2018
Tên thủ tục
Đã tiếp nhận
Đã giải quyết
- Thẩm định, trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.
  2
 
- Thẩm định, trình phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình.
  2
 
- Cấp giấy chứng chỉ công nhận Lâm phần tuyển chọn.
  0
 
- Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con.
  0
 
- Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống.
  0
 
- Cấp giấy chứng chỉ công nhận: Rừng giống chuyển hoá.
  0
 
- Cấp giấy chứng chỉ công nhận Rừng giống cây trồng lâm nghiệp.
  0
 
- Cấp giấy chứng chỉ công nhận Cây đầu dòng (hoặc vườn cung cấp hom).
  0
 
- Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với thức ăn chăn nuôi
  0
 
- Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý
  0
 
- Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý
  0
 
- Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại của các chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh
  0
 
- Khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đổ gãy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ, cành nhánh của chủ rừng là tổ chức (đối với rừng tự nhiên hoặc rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)
  0
 
- Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch khu rừng đặc dụng do địa phương quản lý
  0
 
- Thẩm định, phê duyệt cho Ban Quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đối tác đầu tư để thực hiện các phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với khu rừng thuộc địa phương quản lý
  0
 
- Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý
  0
 
- Cấp giấy chứng chỉ công nhận cây trội (cây mẹ)
  0
 
- Trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (đối với những dự án không thuộc thẩm quyền phê duyệt của Sở Nông nghiệp và PTNT )
  0
 
- Ý kiến tham gia thẩm định dự án (nhóm A)
  0
 
- Ý kiến tham gia thẩm định dự án (nhóm B)
  0
 
- Ý kiến tham gia thẩm định dự án (nhóm C)
  0
 
- Ý kiến tham gia thẩm định Thiết kế cơ sở (nhóm B)
  0
 
- Ý kiến tham gia thẩm định Thiết kế cơ sở (nhóm C)
  0
 
- Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.
  0
 
- Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.
  0
 
- Cấp lại giấy Công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.
  0
 
- Tiếp nhận Công bố hợp quy giống cây trồng
  0
 
- Thẩm định, phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức
  0
 
- Tiếp nhận Công bố hợp quy phân bón.
  0
 
- Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
  4
 
- Tiếp nhận Công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi
  6
 
- Thẩm định, phê duyệt hồ sơ hồ sơ mời thầu.
  0
 
- Thẩm định dự án (nhóm B)
  1
 
- Thẩm định dự án (nhóm C)
  0
 
- Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
  2
 
- Thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình - Nhóm C.
  2
 
- Thẩm định dự án
  0
 
- Thỏa thuận quy hoạch chuyên ngành
  0
 
- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón
  0
 
- Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón
  0
 
- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  0
 
- Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón
  0
 
CHI TIẾT SỐ LIỆU: 11/2018
Tên thủ tục
Đã tiếp nhận
Đã giải quyết
- Thẩm định, trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.
  0
 
- Thẩm định, trình phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình.
  0
 
- Cấp giấy chứng chỉ công nhận Lâm phần tuyển chọn.
  0
 
- Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con.
  0
 
- Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống.
  0
 
- Cấp giấy chứng chỉ công nhận: Rừng giống chuyển hoá.
  0
 
- Cấp giấy chứng chỉ công nhận Rừng giống cây trồng lâm nghiệp.
  0
 
- Cấp giấy chứng chỉ công nhận Cây đầu dòng (hoặc vườn cung cấp hom).
  0
 
- Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với thức ăn chăn nuôi
  0
 
- Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý
  0
 
- Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý
  0
 
- Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại của các chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh
  0
 
- Khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đổ gãy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ, cành nhánh của chủ rừng là tổ chức (đối với rừng tự nhiên hoặc rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)
  0
 
- Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch khu rừng đặc dụng do địa phương quản lý
  0
 
- Thẩm định, phê duyệt cho Ban Quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đối tác đầu tư để thực hiện các phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với khu rừng thuộc địa phương quản lý
  0
 
- Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý
  0
 
- Cấp giấy chứng chỉ công nhận cây trội (cây mẹ)
  0
 
- Trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (đối với những dự án không thuộc thẩm quyền phê duyệt của Sở Nông nghiệp và PTNT )
  0
 
- Ý kiến tham gia thẩm định dự án (nhóm A)
  0
 
- Ý kiến tham gia thẩm định dự án (nhóm B)
  0
 
- Ý kiến tham gia thẩm định dự án (nhóm C)
  0
 
- Ý kiến tham gia thẩm định Thiết kế cơ sở (nhóm B)
  0
 
- Ý kiến tham gia thẩm định Thiết kế cơ sở (nhóm C)
  0
 
- Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.
  0
 
- Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.
  0
 
- Cấp lại giấy Công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.
  0
 
- Tiếp nhận Công bố hợp quy giống cây trồng
  0
 
- Thẩm định, phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức
  0
 
- Tiếp nhận Công bố hợp quy phân bón.
  0
 
- Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
  0
 
- Tiếp nhận Công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi
  0
 
- Thẩm định, phê duyệt hồ sơ hồ sơ mời thầu.
  0
 
- Thẩm định dự án (nhóm B)
  0
 
- Thẩm định dự án (nhóm C)
  0
 
- Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
  0
 
- Thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình - Nhóm C.
  0
 
- Thẩm định dự án
  0
 
- Thỏa thuận quy hoạch chuyên ngành
  0
 
- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón
  0
 
- Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón
  0
 
- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  0
 
- Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón
  0
 
Bản quyền thuộc về SỞ NN & PTNT TP HÀ NỘI

Thiết kế và phát triển bởi Công ty TNHH Tư vấn thiết kế công nghệ và dịch vụ tổng hợp THA