THỐNG KÊ TỔNG THỂ SỐ LIỆU MỘT CỬA CÁC ĐƠN VỊ

Ngày nhận: Từ:          Đến
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2018
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TTHC
Tên đơn vị
(Liệt kê đơn vị trực thuộc (nếu có))
Số hồ sơ đã tiếp nhận Số hồ sơ đã được giải quyết Số hồ sơ đã được giải quyết đúng hạn Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
Sở NN&PTNT Hà Nội 1980 1020 1020 100%
Chi cục Bảo vệ thực vật 7 7 7 100%
Chi cục Đề điều và PCLB 670 646 646 100%
Chi cục Thủy lợi 0 0 0 0%
Chi cục Thủy sản 27 26 26 100%
Chi cục Thú y 628 375 347 92.53%
Chi cục Kiểm lâm 35 35 35 100%
Chi cục Phát triển nông thôn 250 0 0 0%
Chi cục QLCL nông lâm sản và thủy sản 2429 2364 2094 88.58%
Thanh tra sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội 0 0 0 0%
KẾT XUẤT WORD